Un pressupost per atendre la sequera

vidal-al-parlament
Recursos Hídrics se’n du més de la meitat del pressupost de la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear per atendre la sequera i planificar el futur

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca disposa de 205.836.047 € de pressupost per a 2017, una xifra que representa un augment de 24.881.170 € (13,75 %) respecte de l’exercici anterior. Es tracta de la tercera conselleria, per darrera de Salut i Educació i Universitat, amb més pressupost per a l’any que ve. Aquest pressupost augmenta les partides de gairebé totes les direccions generals que integren la Conselleria, especialment la d’Espais Naturals i Biodiversitat (que s’incrementa aproximadament 3 milions d’euros respecte de 2016, un 11,6 %) i la de Recursos Hídrics, en la qual s’inverteix gairebé 120 milions d’euros, un 21 % més que enguany.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha detallat avui aquest pressupost a la Comissió d’Hisenda del Parlament, i ha posat l’accent en “la recuperació del capital humà dels espais naturals per aconseguir dignificar-los” i en el “cicle integral de l’aigua, atenent a la situació actual de sequera i alhora planificant el futur”. Seran les dues direccions generals que gestionaran el gruix de l’impost turístic sostenible, arran dels projectes que aprovi la Comissió.

Així mateix, la Conselleria manté “una aposta clara per l’educació ambiental” mentre que “es continuaran incrementant les rendes directes als nostres pagesos i pescadors amb iniciatives com la venda directa i el punt de primera venda”.

Per a 2017 es continuen reduint les despeses corrents, que representen 58.827.098 €, el 28,57 % del total del pressupost, que l’any 2016 eren el 31 %, mentre que les inversions i les transferències de capital sumen 147.008.949 €, quantia que representa el 71,42 % del total del pressupost, que en l’exercici actual és el 69 %, amb un increment de 12.861.818 €.

Pel que fa a l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), l’Institut Balear de la Natura (IBANAT), el Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears (FOGAIBA) i Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA), empreses públiques dependents de la Conselleria, disposen d’un pressupost per a 2017 de 211.874.822 €, mentre que el 2016 era de 188.701.326 €.

Secretaria General

La majoria de les direccions generals de la Conselleria augmenten el pressupost, excepte la Secretaria General, que amb 14.052.158 € baixa un 2,4 % respecte de 2016, tot i que es mantenen les millores en elements de transport i tecnològics per als agents de medi ambient, a més de la partida per a aplicacions informàtiques, que “dotaran la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de més transparència encara”, segons Vidal.

Recursos Hídrics

La Direcció General de Recursos Hídrics se’n du més de la meitat del pressupost de la Conselleria (el 57,64 %) amb 118.657.604 €, un 21 % més que el 2016, per gestionar el cicle de l’aigua, fent un “esforç significatiu” en aquest àmbit per “garantir i millorar el proveïment i la qualitat de l’aigua, el sanejament i la depuració, i també per assegurar la bona gestió del domini públic hidràulic”, ha avançat el conseller.

Concretament, es destinen 48.965.276 € a l’abastiment d’aigües, partida en la qual es preveuen actuacions de millora de la xarxa en alta i reversibilitat, les connexions de les dessaladores de Santa Eulària del Riu a Eivissa i de Ciutadella de Menorca i altres iniciatives que derivin dels acords del Ple de la Comissió de l’Impost de Turisme Sostenible, tenint en compte que ja s’ha avançat que l’abastiment d’aigua és prioritari.

Al sanejament i a la depuració d’aigües es dediquen 63.221.460 €. Destaca l’augment del cànon de manteniment, de 4.534.506 €, “prioritzant i millorant les depuradores existents a les noves infraestructures”, tal com ha subratllat el conseller. En aquest capítol, ha recordat que “som a punt de posar en funcionament les depuradores de Ferreries (Menorca), cala Tarida (Eivissa) i Binissalem (Mallorca)”. En breu començaran les obres de la del Camp de Mar, a Andratx, se signarà un conveni amb Porreres i es donarà suport al començament de les depuradores amb finançament municipal per cànon d’Alcúdia i Sant Llorenç des Cardassar.

La partida que es dedica a la protecció i al control del domini públic hidràulic d’acord amb la Directiva marc de l’aigua és de 6.420.858 €. En aquest punt, continuen les tasques començades el 2016, amb la revisió del Pla Hidrològic de 2015-2021, i l’elaboració del Pla de Sequera, que veurà la llum el 2017. A més, es destinen 600.000 € més a la neteja de torrents que el 2016 i es millora la gestió per risc d’inundacions.

Pel que fa a ABAQUA, té un pressupost de 112.503.617 €, 19.391.895 € més que el 2016, que es dedicaran a la millora de l’eficiència energètica de depuradores i dessaladores, a infraestructures en alta i a distribució d’abastiment aigua, a l’assumpció de costos per mantenir les dessaladores activades durant tot l’hivern i a nous contractes de manteniment d’aquestes instal·lacions.

Espais Naturals i Biodiversitat

“Recuperar la dignitat dels espais naturals passa per recuperar-ne el capital humà i augmentar-lo”. Així ho ha assegurat el conseller Vidal, que ha anunciat que es recuperaran els trenta-dos llocs que feina que es varen perdre per “les retallades del senyor Company”, i s’augmentaran. El pressupost de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat augmenta 3 milions d’euros, fins a 28.840.162 €, un 11,6% més que enguany.

L’objectiu és gestionar els espais naturals protegits de les Illes Balears d’acord amb els programes anuals d’execució de cada un dels deu espais naturals actuals i dels que es puguin declarar, com el Parc Natural des Trenc, fent-hi compatible l’ús públic i la conservació.

En aquest apartat cal destacar que, per primera vegada, el Govern contribuirà a la Reserva de la Biosfera de Menorca amb una partida de 60.000 €. A més, l’increment de pressupost d’1.139.482 € a l’IBANAT es destinarà a incrementar els recursos humans. En l’àmbit de la planificació forestal es continuarà la millora dels mitjans d’extinció amb l’helipista nord de Mallorca, els plans forestals i la dinamització del nou espai de Menut del Centre Forestal de les Illes Balears (CEFOR).

També augmenta 500.000 € el Programa d’Espècies per a la Lluita contra les Espècies Invasores, la Protecció de la Flora i la Fauna de les Illes Balears i les Espècies Marines.

És per això que el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) rebrà 783.729 € per dur a terme actuacions a totes les illes, com el control d’ofidis a les Pitiüses. Es mantenen les partides de 48.736 € per a la Fundació Jardí Botànic i de 24.500 € per a les esteses elèctriques de Gesa Endesa.

El programa de sanitat forestal també augmenta la partida, concretament 768.954 €, fins arribar a 1.084.530 €, per fer el seguiment de les plagues forestals, especialment per tenir cura de les alzines de les Illes Balears, amb el control del banyarriquer de l’alzina, i per continuar lluitant contra la processionària del pi a Eivissa i Formentera.

Pel que fa al pressupost d’IBANAT per a 2017, és de 19.699.858 €; s’incrementa 1.139.482 € respecte de l’exercici anterior. Tot aquest augment es destinarà a cobrir vacants no dotades i a dotar de places de nova creació els espais naturals per poder gestionar-los i vigilar-los. A més, continuarà la renovació progressiva de maquinària forestal destinada a la prevenció i l’extinció d’incendis, com cinc vehicles per a transport de brigades, una autobomba forestal i un camió forestal, entre d’altres. A banda, es durà a terme un seguit de restauracions d’infraestructures a les finques públiques de les Illes Balears, entre les quals Planícia i Can Marroig.

Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus

El pressupost de la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus és de 4.169.369 €, amb una reducció de 928.436 € respecte de l’exercici anterior, ja que el 2016 es van haver d’atendre diverses despeses pluriennals en matèria de residus.

“Quedaven, per tant, alliberats 2 milions d’euros que es destinaven a infraestructures de residus a Mallorca per invertir en subvencions a consells insulars i a ajuntaments, però s’ha hagut de rebaixar aquesta partida inicial perquè s’han de destinar 800.000 € al transport de llots de depuradores des d’Eivissa a la Península”, ha lamentat el conseller. El Servei de Neteja del Litoral, que enguany ha recollit 71 tones de residus, té pressupostat 1 milió euros.

“Fem una aposta clara per l’educació ambiental”, ha subratllat Vidal, “doblant les ajudes, destinant 88.000 € a entitats i 6.000 € a Ecocentres i a subvencions als ajuntaments, activitats i educadors, també a Menorca, per mitjà d’un Conveni amb el Consell Insular, a més de continuar dotant els Amunts d’Eivissa i l’Aula de la Mar”.

Agricultura i Ramaderia

El pressupost de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia és de 37.565.903 €, amb un increment d’1.962.297 € respecte de 2016. Es destinen 36.532.786 € al foment del sector agrari, amb actuacions en sanitat vegetal i animal, registres i control de les produccions, foment dels aliments de qualitat i millora de la comercialització. En aquesta línia s’inclou la prevenció, la lluita i el control de plagues, el Pla de Lluita contra els Fongs de la Fusta, fongs que afecten l’ametler, i prospeccions dels fongs de la fusta que afecten la figuera, entre d’altres. Es donarà suport a l’agricultura ecològica, començant-ne una diagnosi a les Illes Balears, i s’executarà el Pla Estratègic de l’Agricultura de sa Pobla, després que enguany se n’hagi duit a terme l’anàlisi.

La intenció es continuar augmentant les rendes directes dels pagesos fomentant els canals curts de comercialització (com la venda directa), impulsant les denominacions d’origen protegides, les indicacions geogràfiques i els aliments tradicionals de les Illes Balears.
La investigació i la formació continua a càrrec de l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP), que vol impulsar un conjunt de línies de recerca, com la caracterització de les explotacions de ramat oví de Mallorca, la gestió de recursos marins, l’avaluació de la diversitat genètica i la identificació d’estocs de gamba i el programa d’experimentació amb les finques col·laboradores.

A infraestructures de regadiu es destinen 954.117 €, tant per al manteniment com per a millores i ampliacions de les que ja hi ha a Inca, Formentera i Montuïri, a més de per al foment de la creació de comunitats de regants.

Pesca i Medi Marí

La Direcció General de Pesca i Medi Marí vol atendre la necessitat d’una bona gestió dels recursos pesquers, que n’asseguri la sostenibilitat i el futur, amb un pressupost de 2.550.851 € (549.004 € més que el 2016). El Pla de Vigilància de Reserves Marines, l’avaluació i la conservació dels recursos marins, la gestió sostenible del jonquillo i del cabotí, el seguiment de cetacis i el cens de peixos vulnerables són algunes de les iniciatives que s’impulsaran. També la comercialització i la promoció dels productes pesquers es concretarà en un pla balear de traçabilitat i en el punt de primera venda.

Pel que fa al FOGAIBA, disposa d’un pressupost de 68.691.405 € (el 2016 era de 66.533.108 €) per a ajuts a la replantació d’arbres fruiters, la línia de suport a escorxadors, també de Menorca, la reestructuració de la vinya, el programa de fruita a les escoles, al qual s’afegeix la llet, i el capital circulant per als sectors agrari i pesquer.
D’altra banda, SEMILLA manté tots els programes i serveis que dóna directament al sector primari i potencia les reserves marines, augmentant-ne la vigilància i el mitjans, les races autòctones i la llavor certificada.

Comparteix aquesta publicació